Những yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức sự kiện

 Để tổ chức được một sự kiện thành công đòi hỏi nhầ tổ chức phải cân nhắc vầ tính toán thật kĩ nhứng yếu tố. Tổ chức sự kiện chính là một loại hình dịch vụ chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều những yếu tố khác nhau. Nếu xem xét trên quan điểm maketing thì có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến một buổi tổ chức sự kiện đó là:

Các yếu tố về mặt vĩ mô
Các yếu tố về mặt vĩ mô chính là những yếu tố hay các lực lượng mang tính chất xã hội rộng lớn có ảnh hưởng đến các hoạt động tổ chức sự kiện như:
Môi trường nhân khẩu học bao gồm các yếu tố về mặt dân số , quy mô, mật độ dân số , phân bosos dân cư, tuổi tác, tỉ lệ sinh, tỉ lệ chết, nghề nghiệp…
Môi trường kinh tế thể hiện ở tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế  và cơ cấu vùng đó tạo ra được tính hấp dẫn về thị trường cũng như sức mua của người tiêu dùng
Các yếu tố về môi trường tự nhiên như những ảnh hưởng về mặt khí hậu , ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đầu vào của  nhà sản xuất và ảnh hưởng đến quá trình tổ chức một sự kiện
Ngoài ra môi trường công nghệ cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến một buổi tổ chức sự kiện như những nhân tố ảnh hưởng đến công nghệ mới, sáng tạo sản phẩm, cơ hội thi trường mới ảnh hưởng đến việc thực thi những giải pháp cụ thể của tổ chức sự kiện
Môi trường văn hóa là một hệ thống các giá trị tuyền thống và các chuẩn mực cũng như hành vi của một nhóm người nào đó được chia sẻ một cách tập thể bao gồm những giá trị về mặt văn hóa , phẩm chất đạo đức
 
Các yêu tố vi mô
Những yếu tố vi mô có liên quan một cách mật thiết đến sự thành bại của dịch vụ tổ chức sự kiện  nó ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình sản xuất của một buổi tổ chức sự kiện. Các yếu tố vi mô bao gồm:
Những yếu tố liên quan đến bên trong của doanh nghiệp  như nguồn nhân lực hay cơ sở vật chất
Các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ của doanh nghiệp  và các cá nhân đảm bảo những yếu tố cần thiết cho nhà tổ chức  có thể triển khai được sự kiện
Khách hàng chính là đối tượng mà doanh nghiệp nào đó muốn hướng tới khi tiến hành tổ chức sự kiện
Đối thủ cạnh tranh
Ngoài những yếu tố kể trên thì một dịch vụ tổ chức sự kiện cũng chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác